Творческата дейност е магията, която разкрива дарбите и талантите, но в повечето случаи е пътят към самоизразяването. Когато става дума за млади хора (каквито са момичетата от целевата грепа), които не са работили в тази посока, творчеството е начин за опознаване на себе си и света около теб. Трудно е да се търси потребност от този процес в живота на момичетата. Това е непозната за тях територия. Но в същото време, този факт може да изиграе позитивна роля, в мотивацията им за креативно пресъздаване на мисли, чувства, състояния. Музиката, танцът, изобразителното и приложните изкуства, всички тези творчески полета са непознати, но примамливи за момичетата. През тяхната условност, те могат да надзърнат във всички „тайнства” на въображението, които са били забранени зони до този момент в живота им.

Най-важният подход в дейността на Творческите работилници е не качеството на художествените продукти, а процесът, през който момичетата преминават. Този процес е лек, без дидактика, без оценяване, без критика. Най-голямата награда за тях е радостта от творческата дейност. Консултанти и ментори водят момичетата към творческо себеизразяване, което да излъчва техните най-добри страни.


Влиянието на творчеството върху развитието и социалните умения на момичетата

В днешната бързо променяща се реалност все повече тежест при реализацията на пазара на труда придобиват качества като въображение, креативност, способност за работа в обстановка на неяснота и сложност, възможност за критична преценка. Творческата дейност развива не само тези качества, но и умения и навици за наблюдение, включващи всички сетива, решаване на въпроси чрез изследване, способност да се правят връзки, да се идентифицират образци, да се показва емпатия, да се създава смисъл и да се синтезират знание, разсъждение и оценка. Творческите дейности подхранват тези навици за мислене, които са важни за успеха в глобална, базирана на знанието икономика по следните начини:

Развитие на оригиналността и гъвкавостта

Тези качества са ключови компоненти на креативността и иновативността. Способността да се генерират разнообразни решения и подходи,  умението да се гледа от различни гледни точки, практиката за творческо мислене – това са все модели, които, веднъж заучени, остават за цял живот. В изкуството няма само един правилен отговор, има много начини да се вижда и интерпретира света.

Изграждане на умения за решаване на проблеми, мислене и разбиране

Дори без да осъзнават, момичетата от целевата група се научават бързо да дефинират проблема, който им поставя музикалното изпълнение, мигновено да го анализират, да идентифицират възможни решения, да изберат най-ефикасното от тях, да го приложат, да сравнят резултата и всичко това в рамките на милисекунди и условията на стреса от сценичното изпълнение. Тези умения те по-късно трансферират във всяка една област от своя в живот.

Обръщане на внимание на детайлите и разширяване на възможностите

Когато за първи път се захване с творческа дейност, всяко момиче, включено в дейността е далеч от съвършеното изпълнение на художествен продукт. Само след упорит труд, търпение, задълбоченост и постоянство се постига естетиката на художествената творба. Уменията, които се придобиват чрез дисциплината, необходима за практикуването на творческа дейност, правят трансфер и в други области – умения за учене, комуникационни умения, когнитивни умения. В един все по-конкурентен свят, където хората са призовани непрекъснато да развиват нови умения, постоянството е от съществено значение за постигане на успех. В допълнение, децата се научават да ценят своите и на останалите хора продължителни усилия за постигане на съвършенството.

Способността за визуално съсредоточаване и концентрация

Заниманията с творческа насоченост подобряват тези умения – есенциални за представянето в социална среда. Способността да се съсредоточаваш е ключово умение, което се развива чрез работа в група. Последните проучвания показват, че участието занимания по изкуства подобрява способностите на деца и младежи да се концентрират и фокусират в други аспекти от живота си.

Умение за преодоляване на нервност, страх и притеснение

Работата в сферата на изкуствата учи младите хора как да излязат извън зоната си на комфорт, как да побеждават страха, да поемат рискове, да правят грешки и да се учат от тях. Известна нервност, свързана с говорене пред други хора, презентиране на себе си или на собствена работа е нещо, което се случва често в живота. Умението, което се култивира чрез творчество в лабораторни условия или пред публика, допринася за преодоляване на нервност, страх и притеснение. Поемането на риск е особено важно, за да може младият човек напълно да развие своя потенциал.

Умение за приемане на конструктивна обратна връзка

Получаване на конструктивна обратна връзка за художествения продукт е редовна практика от всяко обучение. Момичетата се учат, че забележките от консултанта или ментора не трябва да се приемат лично и не са обидни, защото те се правят с цел подобряване на уменията и оценката е включена във всяка стъпка от процеса. Критиката  е ценен опит и допринася значително за успеха на финала, когато публиката топло аплодира положените усилия.

Умение за работа като отбор

Същността на повечето изкуства е сътрудничеството. Чрез участието в творчески процес, девойките от целевата група се упражняват да работят заедно, споделят отговорности, правят компромиси с останалите членове на групата, за осъществяването на общата цел. Чрез тези преживявания те придобиват увереност и започват да се учат, че тяхното участие има стойност, дори ако те не изпълняват най-важната роля. Те споделят общата цел и се стараят да достигнат своя максимум чрез общото представяне. Участниците знаят, че отличното представяне им дава чувство на гордост и се влияят от мненията на своите връстници. Допълнително, работейки заедно към обща цел чрез изкуството се учат как да подхождат към различните области на знанието като работят като отбор при различни задачи. По време на репетициите момичетата се учат да си помагат и окуражават един друг, което прераства в творческо сътрудничество. Това просоциално поведение включва желание да помогнеш на другия в нужда, емоционална и социална зрелост, лидерство, отворен ум, състрадание, отговорност и ангажираност.

Когато момичетата участват в творчески занимания, те се научават да асоциират всеотдайността с чувство на удовлетворение. Те развиват здравословни работни навици – да са навреме за репетиции и представления. Научават се да зачитат приноса на останалите и да влагат усилия за крайния успех. Когато те практикуват създаване на нещо съвместно, те се научават, че техните действия влияят върху други хора, че когато не са подготвени или не са пристигнали навреме, другите хора страдат. Чрез изкуството момичетата научават, че е важно да признаят, когато са направили грешка и да поемат отговорност за нея. Защото грешките се случват и те са редовна част от процеса на обучение в областта на изкуството. Ние ги признаваме, учим се от тях и продължаваме напред.

Повишаване на самоуважението и чувството за задоволство и успех

Както беше отбелязано по-горе Творческите работилници подобряват социалното развитие на момичетата. Методологията, по която работят менторите и консултантите изисква те да насърчават благополучието като се фокусират върху силните страни и талантите повече, отколкото да търсят лек за болестта, т.е. да се фокусират върху корекционната страна на процеса. Фокусът е върху превенцията. Творческият процес дава необходимите за когнитивното и социалното развитие на нашите момичета мисловни и поведенчески модели, които да им помогнат да се изградят като щастливи и успешни членове на нашето общество.

ТВОРЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ – СРЕДА ЗА НАУЧАВАНЕ И СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ