ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ – МОСТ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА

ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ – МОСТ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА

По смисъла на своя престой във ВУИ „Христо Ботев”, с. Подемто на гражданска култ, девойките изтърпяват известно наказание да девиантните постъпки и поведенчески прояви, които са класифицирани от Закона за противообществените прояви на непълнолетни и пълнолетни. В този смисъл те