В Програмата за социални умения се провеждат ежемесечни срещи на момичетата от ВУИ „Христо Ботев”, с. Подем с изкуството. Това не е програма, която да си поставя цели единствено с предоставяне на забавления и оплътняване на свободното време. Далеч по-дълбоко и по-съществено се цели постигане на търсената промяна в нагласите, в личностното развитие, в поведението.

В нашият случай, момичетата са в ситуация, при която те нямат предишен опит от въздействие на произведения на различните изкуства върху тях. Поради причини, свързани със социалния им статус, те не са посещавали кино прожекции, театрални постановки, концерти и художествени галерии. Задачата става още по-трудна, поради този факт, тъй като въвеждането в света на изкуствата се случва във възраст, в която част от естетическите им нагласи, вкусове и предпочитания са закрепени от техен минал опит, доближавайки ги до не дотам естетически ценна популярна култура. Непознаването, представлява една допълнителна бариера, за преодаляването на която е необходимо прилагането на допълнително образоване и информиране. Момичетата, към които е ориентирана Програмата за пръв път гледаха филм в киносалон и театрална постановка в театрална зала. Преживяванията им бяха силни, но и объркването от непознатата среда, се отрази в известна степен на възприятията им.

Защо смятаме, че са важни срещите на момичетата с високо художествени културни събития? Безпорно, в изкуството е изключително важно произведението да носи специфична информация, а зрителят да достигне до художествено преживяване. Всеки човек има потребност от художествено преживяване, която най-пълноценно се задоволява от срещата с художествения продукт, но при условие, че възприятията на човека са готови да участват в този процес. Т.е. задачата в нашият случай е да се възпита онзи художествен вкус, който да отличи естетичното от неестетичното, ценното от не до там ценното и въздействащото от невъздействащото. Ние считаме, че в ситуацията на липса на досегашен опит, е важно общуването на момичетата с изкуството да се осъществява групово, за да може взаимовлиянията между тях, при контакт с произведение на изкуството, да ги доведат до търсените социално-психологични механизми, до осмисляне на художествения смисъл, до художествено преживяване. Груповото възприемане на произведения на изкуството позволява с течение на времето потребността от емоционален контакт да се превърне в мотив за самостоятелни срещи с изкуството.

Срещите с изкуството дават възможност и за развитие на конгнитивните потенциали на момичетата от целевата група. Условността, която предполяга каквото и да е художествено произведение предполага развитие на вниманието, концентрацията, въображението. Това е начинът и за самоосъзнаване на собствените им потенциали, както и мотив за творческо себеизразяване, което те могат да осъществят в Творческите работилници.

ИЗКУСТВОТО И ПРОМЯНАТА, ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ