По смисъла на своя престой във ВУИ „Христо Ботев”, с. Подемто на гражданска култ, девойките изтърпяват известно наказание да девиантните постъпки и поведенчески прояви, които са класифицирани от Закона за противообществените прояви на непълнолетни и пълнолетни. В този смисъл те са от една страна в „защитена” среда, но задължени да спазват режим, изграден въз основа на правила които възпрепятстват свободното им излизане извън територията на институцията. В същото време, равнището на гражданската им информираност и култура е далеч под средното равнищ на техните връстници и липсата им се отразява не само на ориентацията им в обществена среда, но и за ефективната им реинтеграция, след приключване на престоя им. Тази потребност от информация, познания, ориентации се удовлетворява от Програмата за социални умения, включваща посещения на институции и организации, структуриращи социалните услуги, правовия ред и организацията на обществения живот.

Основните цели на Програмата се реализират по следните основни параметри:

  • мотивиране и насърчаване на законосъобразно поведение;
  • повишаване на социалната компетентност и изграждане на поведенчески умения;
  • изграждане на умения за преодоляване трудности зависимости;
  • ориентиране към посреднически услуги на външни институции и организации.

Важен компонент на комплекса от социални умения за всеки човек е гражданската осведоменост и култура, които ориентират човека в многообразието от граждански и човешки права, задължения и отговорности. Преодоляването на липсата от познания в тази сфера, се осъществява не само чрез посещения на институции, срещи-разговори с техни служители, но и чрез неформално гражданско образование, което чрез специфичните си интерактивни методи допринася зфективността на корекционно-възпитателния процес и е основа за личностното изграждане на момичетата от целевата група.

Основна тема от гражданското образование на Програмата е свързана с „Личната отговорност”, която предполага отразяване на собствените нагласи, налагане на самоконтрол и развиване на чувството за собственост върху собствените действия – което го прави и социално полезно умение. Основен компонент в тази област на компетентност на основно ниво е комуникацията и слушането, което означава да се изяснят гледните точки и да се подкрепят с помощта на аргументи, както и изслушване с уважение на другите възгледи.

Друга основна задача на Програмата е да се формира „критично” мислене в девойките от целевата група. Предвид на досегашния начин на живот, те са били обикновено жертва на чужди решения или на недостатъчно обмислени собствени избори. Критичното мислене е част от социалните умения, които биха могли да способстват за вписването на всяко момиче в живота на общността, в която им предстои да жвеят.

Програмата е насочена и към изграждане на отговорност не само към себе си или към хората в непосредствената им среда, но и към обществото като цяло.

Програмата за социални умения включва участието на цялата целева група, независимо от различията в компетентностите, нагласите и преживените неблагополучия на момичетата. Тя ще запълни всички онези дефицити от познания, които в известна степен са били ангажимент на семейството (което при тях липсва) и на училището (което те не са посещавали редовно).

ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ – МОСТ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА