Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА, в партньорство с Възпитателно училище – интернат „ХРИСТО БОТЕВ“ с. Подем изпълняват проекта „Менторство за приобщаване“, финансово подкрепен от Програма „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ“ на Европейското икономическо пространство – държавите извън Европейския съюз, финансиращи неправителствени организации.
Основната цел на проекта е въвеждането на иновативен подход за социална и личностна подкрепа, подготовка за реинтеграция на девойките от Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“, с. Подем, които са настанени в изпълнение на съдебно решение, прилагайки най-тежката възпитателна мярка по Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Разработена е методология на Програмата „МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ“ и предстои сформирането на „Менторския екип“.
Какво е менторство?
Менторството е метод, който дава възможност на младите хора в риск да надградят социалните си умения, личностните си качества и нравствените си ориентации за по-лесно приобщаване към образование и реинтегриране.
Доброволна връзка между двама / ментор и наставляван/, менторството цели да подобри придобиването на нови знания, умения и опит, както и личностно развитие на младия човек, чрез продължителна подкрепа.
Какви са основните задължения на ментора?
• Периодични срещи с девойките от целевата група от ВУИ „Христо Ботев“, с. Подем;
Срещите целят пълноценно общуване между менторите и девойките, за обсъждане на техни проблеми, намерения и постъпки, личностно въздействие, информиране по актуални за тях въпроси.
• Организиране и участие в неформално образование;
Предвижда се провеждане на групови сесии по предварително формулирани теми, използвайки интерактивни методи и техники за ефективно въздействие върху девойките от целевата група.
• Честване на празници и събития;
Организирането на лични и публични празници ще допринесе за изграждане на взаимно доверие и уважение между менторите и девойките, на основата на емоционалните преживявания.
• Семейни ваканции.
Пребиваването на момичетата в семейна среда извън Възпитателното училище-интернат ще допринесе за изграждане на нови за тях поведенчески модели и ефективно корекционно въздействие.
Какви са етапите за включване и подготовка на менторите?
• Информиране за Програмата МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ;
Информация може да бъде получена от проектния екип, чрез личен разговор, телефонно обаждане или онлайн. Всички въпроси ще намерят изчерпателни отговори по всяко време на посочените контакти.
• Подбор на менторския екип;
Заявлението на кандидатите за ментори могат да бъдат подадени до края на м. декември 2019 год. в офиса на Сдружението или на електронната му поща. То трябва да съдържа: имената на кандидата за ментор, контактна информация, професионална заетост и кратка мотивация. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за включване в екипа.
• Обучение за подготовка на менторите;
Одобрените ментори ще бъдат подготвени за предстоящата им дейност чрез тридневно семинарно обучение.
• Разработване на план за менторска работа;
Планирането ще се осъществи с подкрепата на екипите за управление и изпълнение на проекта.
• Менторска работа на терен;
Работата на терен ще бъде подкрепяна от специалисти, мониторирана и оценявана от член на екипа за управление. Ангажиментът на менторите в рамките на настоящия проект е 12 месеца.
• Участие в групови супервизии на менторския екип;
Груповите супервизии ще се провеждат веднъж месечно, в удобно за менторите време, от експерт-психолог.
СТАНИ МЕНТОР!
МЕНТОРСТВОТО – ЛИЧНА МИСИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!
Работата на менторите е изключително важна за благосъстоянието и развитието на общностите и много за младите хора, изгубили посоката и допуснали грешки. Развитието на техния личностен потенциал и подкрепата в ориентацията им в толкова сложен и променлив свят е мисия, която може да донесе удовлетворение и радост на всеки ментор.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:
Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА
адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“, №1, офис 311
тел.: 064/83 65 58
моб. тел.: 0896 66 92 05; 0896 66 92 14
Екип за управление на проекта:
Даниела Димитрова – Ръководител
Антоанета Мачева – Координатор
Нина Атанасова – Специалист „Мониторинг и оценка“
Янка Вълчева – Счетоводител

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА“ приема заявления за кандидати за ментори по проект „Менторство за приобщаване“