Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” в партньорство с Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев”, с. Подем стартира проекта „МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ”. Повече за него екипът му разказа на пресконференция в БТА. Той е насочен към една от най-рисковите и сложни за корекционно-възпитателна работа и приобщаване социална група – младите хора с противообществени прояви, с криминогенно и девиантно поведение. Проектът е финансиран от Фонд „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ БЪЛГАРИЯ” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Освен структурите на МВР, Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, социалните служби, образователните институции за тяхното социализиране и промяна е необходимо да се включи и гражданския сектор.
Целта на проекта е да се разработи, тества и въведе нов подход за приобщаване на настанените във ВУИ момичета, който да бъде прилаган и в другите социални услуги за деца и млади хора от рискови групи.
В резултат на проекта ще бъде въведени иновативни дейности за социализиране и преодоляване на девиантните нагласи и поведения на деца и младежи отглеждани извън семейна среда, в институции и с наложени възпитателни мерки по Закона на МКППМН. Този модел предвижда активното участие на гражданите, чрез менторство за изграждане на социални умения, развитие на личностни качества и посредничество при ресоциализацията им. Менторската програма ще повиши социалните умения, ще развие личностните качества на целевата група и ще посредничи за трудовата заетост на пълнолетните момичета след приключване на наказателния им престой във ВУИ.
Основните дейности са:
Разработване, апробиране и въвеждане на МЕНТОРСКА ПРОГРАМА, в която пряко ще бъдат въвлечени на доброволчески принцип граждани с обществен авторитет, професионална реализация и силна мотивация за работа с девойките, настанени със съдебни решения във ВУИ, с. Подем. Планирани са регулярни срещи на менторите с ученичките от ВУИ, чрез които ще се търси въздействие на ценностно равнище, надграждане на личностни качества, прилагане на формите на неформалното образование. През ваканциите, менторите ще организират кратки семейни ваканции за девойките от целевата група.
Програмата за социални умения включва Програмата предвижда организирани посещения на институции, важни за социалната ориентация на момичетата от целевата група. Всяко посещение ще бъде съпроводено от среща с представители на съответната институция, което ще повиши тяхната информираност и ще повиши социалните им умения.
Творчески работилници ще бъдат сформирани на територията на ВУИ, чрез които ще се развиват творческите потенциали на момичетата от целевата група, ще се осигури изявата им в публична среда, ще придобият нови знания и умения. Изкуството е мощен катализатор за личностното развитие на всеки човек, а в случая то ще се използва не само като арттерапевтична техника, но и като инструмент за личностна промяна.
Измерване на въздействието е една от основните проектни дейности, чрез която ще бъде изследван този нов модел за работа с младите хора от ВУИ. Опитът ще бъде описан и разпространен чрез провеждането на „Конференция на бъдещето”, в която ще участват представители на заинтересовани институции, органи на местни власти, НПО, които работят по сходни теми, медии.
Проектът стартира на 11.10.2019 год. Той е 16-месечен.
Общият бюджет на проекта е 49 499,00 евро, от които собственият принос е 4 945,00 евро.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СДРУЖЕНИЕ „ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ЧИТАЛИЩА” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Плевенски обществен фонд „Читалища“ и ВУИ „Христо Ботев“ – Подем реализират съвместен проект