Набирането на финансови средства за функционирането и дейностите на СПОФ ЧИТАЛИЩА е ежегодно усилие на екипа и оперативното ръководство, което протича в няколко направления:

  • Членски внос – индивидуален и колективен. Набиране на благотворителни активи и финансови ресурси от отделни граждани, юридически лица, обществени и международни организации, подпомагащи програми от страната и чужбина.
  • Осъществяване на програми за подпомагане на читалищни проекти и инициативи въз основа на оценка на нуждите на общността, чрез сесии на конкурсен принцип, финансирани през бюджета на отделните общини от област Плевен.
  • Организиране на обучителни програми, семинари, конференции и др., които подпомагат читалищните организации, техните екипи и доброволни сътрудници.
  • Сътрудничество с местни и държавни органи, граждански и организации с нестопанска цел, деловите и бизнес среди.
  • Информационни, консултантски, изследователски, обучителни услуги, организиране на културни и публични събития;
  • Сдружаване с трети лица за извършване на съвместна дейност; изпълнение на обществени поръчки, възлагани съгласно българското законодателство и на държавите-членки на Европейския съюз и държави-членки на Европейското икономическо пространство, правилата и процедурите на ООН, на ПРООН, на Европейския съюз, Световната банка, УНИЦЕФ, и на други международни организации и финансови институции