1. Защо има нужда от предлагания проект?
  Младите хора извършили противообществени и криминогенни прояви са най-рисковата и тежка целева група, която става все по-многобройна и все по-трудна за приобщаване. Въпреки провеждането на социални интервенции и възпитателни мерки, които не са променяни от десетилетия, по-голямата част от тях се превръщат в най-тежкия криминален контингент. Освен структурите на МВР, Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, социалните служби, образователните институции за тяхното социализиране и промяна е необходимо да се включи и гражданския сектор. Най-тежката възпитателна мярка по Закона за МКППМН е настаняване във Възпитателно училище-интернат, която за съжаление не въздейства и не постига търсената промяна, след изтичане на наказателните възпитателни мерки.
 2. Каква е целта на проекта?
  Целта на проекта е да се разработи, тества и въведе нов подход за приобщаване на настанените във ВУИ момичета, който да бъде прилаган и в другите социални услуги за деца и млади хора от рискови групи.
 3. Какво се очаква да се постигне чрез проекта?
  В резултат на проекта ще бъде въведени иновативни дейности за социализиране и преодоляване на девиантните нагласи и поведения на деца и младежи отглеждани извън семейна среда, в институции и с наложени възпитателни мерки по Закона на МКППМН. Този модел предвижда активното участие на гражданите, чрез менторство за изграждане на социални умения, развитие на личностни качества и посредничество при ресоциализацията им. Менторската програма ще повиши социалните умения, ще развие личностните качества на целевата група и ще посредничи за трудовата заетост на пълнолетните момичета след приключване на наказателния им престой във ВУИ.
 4. Очаквани резултати от партньорството
  Проектът ще се изпълни с партньорството на ВУИ, с. Подем – единственото възпитателно училище-интернат за момичета в страната. Без прякото партньорство на институцията е невъзможно реализирането на проекта, поради специалния режим на достъп до целевата група и тотална им изключеност, тъй като тяхното настаняване е със съдебни решения при определени от закона условия.
  Въвличането на активни граждани в процеса на превъзпитание и ресоциализиране на момичетата с девиантно поведение изисква промяна в нагласите и възпитателните методи и на педагогическия персонал.
  Възпитателните училища-интернати са изключително „затворени“ институции, поради характера и законовата рамка по която функционират. Отварянето им за граждани и техни сдружения ще дадат възможност за активно участие на местната общност за включване й в решаването на сложните проблеми на младите хора от тази рискова група.
  Партньорството ще осигури условия за изграждане на трайно сътрудничество, обединяване на усилията, обмен на опит и практики за постигане на реални резултати в постигането на реална промяна, приобщаването подкрепата на младите хора, попаднали в затворения кръг на престъпните прояви.
 5. Описание на проблема и контекста
  Проблемът, върху който е фокусиран проекта е неефективността на наказателните мерки налагани на непълнолетни лица с противообществени прояви, в най-тежките му форми – настаняването във ВУИ и липсата на реални резултати от престоя им. Те са преди всичко жертви на насилие, на трафик на хора, на социална изключеност. Промяна в техните поведения и нагласи могат да се постигнат чрез прилагане на нови модели за работа с тях, включващи метода „резилианс“, подкрепящ личностните качества и потенциали. Идеята е провокирана от досегашната дейност на сдружението с момичетата от ВУИ, с. Подем, която е била насочена към удовлетворяване на битовите им потребности. Проведеното проучване сред целевата група, както и досегашния ни опит за работа със социално изключени деца и младежи бяха основанията ни за разработване на настоящия проект. С тази целева група не работят други НПО и институции, поради трудния достъп до целевата група и липсата на видимост на проблемите и потребностите ѝ.
 6. Връзка на проекта с Фонд Активни граждани и избрания тематичен приоритет
  Проектът предполага стимулиране на гражданска активност и защита на човешки права на една от най-рисковите социални групи. Ориентиран е към една от „най-невидимите“ и изключени групи, които не са обект на социални услуги и подкрепа извън ВУИ. Тя е извън интереса на институциите и организациите, повлияни от стигмата на престъпното минало на тези момичета. Общественото отношение към тях е по-скоро като към престъпници, а не като към жетви. Проектът ще въведе устойчиво иновативен подход на менторска подкрепа за приобщаване и реинтегриране на целевата група, чрез холистично въздействие – социално, емоционално-психологическо, поведенчески и на ценностно ниво. Развивайки позитивните личностни страни, подкрепяни от обществената среда, изграждайки социални умения, развивайки потенциалите им, момичетата ще получат своя втори шанс.