Управлението на проекта ще се осъществи от екип, включващ: ръководител, координатор, счетоводител и специалист вътрешен мониторинг и оценка. За ефективното управление, ще бъде разработен детайлизиран екшън-план, който ще съдържа информация за подготовката и провеждането, сроковете, участниците, очакваните резултати и всички останали детайли на всяка конкретна дейност. Членовете на проектния екип ще провеждат месечни работни срещи, отворени за участие и на останалите специалисти, включени в проекта. На тези срещи ще се обсъжда напредъка на проекта, възникналите евентуални проблеми, за да бъдат предприети необходимите мерки за преодоляването им и ще се планират следващите дейности. Ще бъде разработен План за вътрешен мониторинг и оценка, който ще включва количествени и качествени индикатори, инструментите за измерването им и графика за наблюдение. Резултатите от наблюдението ще се представят ежемесечно, на екипните срещи, за да бъдат вземани ефективни решения за изпълнението на проекта.
В резултат на дейността ще бъдат осигурени условия за успешно изпълнение на проекта. Изградените партньорски взаимоотношения, осигурената прозрачност, съгласуваност и ефективна комуникация, ще допринесат за пълноценната работа на специалистите, включени в проекта, за постигане на целите и за изграждането на новия модел за работа с целевата група и с други деца и младежи в риск, за които тоя е предназначен. В хода на изпълнение на проекта, ще бъдат привлечени НПО от региона, които работят със същите целеви групи, институции и граждани, за да бъде изградена неформална мрежа, която ще осигури не само устойчивостта на проекта, но и неговото мултиплициране. За целия проектен период ще се проведат 24 „отворени“ екипни срещи и ще бъдат разработени 24 мониторингови доклади.
Дейността ще включи членовете на проектния екип, трима от които са служители на сдружението кандидат и един – на партньора. Те са определени още на етапа на разработване на проекта, съобразно тяхното образование и квалификация, опит в управлението на проекти, степен на мотивация за работа по настоящия проект и личните качества на всеки един от тях.
Управлението на проекта ще се осъществи в административния офис на Сдружението-кандидат. Той е оборудван с необходимите технически средства и обзавеждане. Необходими са единствено финансови средства за канцеларски материали и консумативи, необходими за управлението и администрирането на проекта и за част консумативите, свързани с отопление, интернет и комуникация. Един от основните ангажименти на проектния екип е привличането на финансов ресурс за обезпечаване на собствения принос на проекта. За целта, ще бъде разработен план за действие, който ще включи поредица от работни срещи с дарителите на сдружението, както и с нови за двата партньора организации и институции.