Според правилника за вътрешен ред, момичетата от целевата група, освен учебни занятия, грижа за бита и трудови задачи, нямат възможност за никакви други занимания, които да развиват творческия им потенциал и личностни качества. Творческите дейности са основен източник за процеса „сублимация“, т.е. трансформирането на агресията и гнева в позитивна енергия, както и прилагане на метода „резилианс“ в практиката. Въвеждането на творчески занимания по изобразително и приложно, по театрално и танцово изкуства ще дадат възможност за осмисляне на свободното им време, за надграждане на комуникативни умения, умения за себеизразяване и извеждане на позитивните им качества като приоритетни. Те ще се провеждат във ВУИ, ще се водят от творчески личности с опит за работа с рискови групи и от възпитател от училището, партньор. Предвиждат се и творчески изяви, които ще мотивират момичетата и ще въздействат върху общността за промяна в нагласите и оценката за тях.
В резултат на творческите дейности ще бъде осмислено свободното време на момичетата от целевата група, които са в изолация и невъзможност да развиват творческите си потенциали в условията на ВУИ. Ще бъдат създадени две творчески работилници, в които целевата група ще има възможност да изгражда различни нагласи, нови качества, да се приобщава към общочовешки ценности.
Ще бъдат проведени 96 бр. занимания и 4 бр. творчески изяви.
Дейността се отнася към цялата целева група. Работилниците ще бъдат сформирани на основата на желанията и предпочитанията на момичетата. Всяко момиче от целевата група може да участва в избраната от нея работилница или и в двете. Ще бъде зачетен свободния избор на всяка една от тях.
Основният метод на Творческите работилници са практически насочени творчески дейности в сферата на изобразителното, приложното, театралното и танцовото изкуства. Ще бъде приложен подхода на танцовия театър, който развива актьорските умения и развиват движенческата култура. Ще се използват различни техники на изобразителното /рисуване с молив, пастели, акварели и темперни бои/и приложно изкуство /апликиране, декупаж, работа с естествени материали/.
Изявите ще бъдат: сценични представления, изложби, празнични базари и др.