Програмата предвижда организирани посещения на институции, важни за социалната ориентация на момичетата от целевата група. Поради пълното дистанциране от обществения живот и затворения режим във ВУИ, те нямат информация за функционирането на структурите на местна власт и публичните институции, от които могат да потърсят помощ или да се отнесат за решаване на личните си проблеми. Предвиждат се ежемесечни посещения в различни по своя характер институции: Дирекция Бюро по труда, Общинска и областна администрация и др.
Достъпът до културни събития също е изключително ограничен, поради териториалната отдалеченост на ВУИ, поради липса на средства и липсата на практика. В Програмата са включени ежемесечни посещения на театрални спектакли, изложби, музеи и галерии.
В хода на изпълнение на Програмата за социални умения, ще бъдат подписани партньорски споразумения с включените публични и културни институции за дългосрочно партньорство, осигуряващо лесен и безвъзмезден достъп до тях.
В резултат на дейностите включени в Програмата, момичетата от целевата група ще имат възможността да опознаят реалната обществена среда, за да могат да се социализират след приключване на престоя си във ВУИ по-лесно и по-безпрепятствено. Всяко посещение ще бъде съпроводено от среща с представители на съответната институция, което ще повиши тяхната информираност и социална ориентация. От друга страна, работещите в тях ще имат възможност за пряк контакт с момичетата, което ще преодолее отрицателните им нагласи и стигми и ще осигури по-силна отзивчивост и ангажираност към проблемите им.
За личностната промяна и приобщаването на момичетата към обществено приемливите ценности, основна роля ще изиграят и посещенията на културни събития, от които те в момента са абсолютно лишени. Достъпът до култура е тяхно право и възможността да им бъде дадено е част от защита на техните права.
С 10 институции ще бъдат сключени споразумения за дългосрочно сътрудничество, гарантиращо продължаването на програмата, след приключване на проекта.
Дейността се отнася пряко за момичетата от целевата група, които са преките ползватели от резултатите от Програмата за социални умения. В нея ще участват всички настанени във ВУИ, с. Подем момичета, поради което не се налага подбор.
Индиректно, дейността се отнася и за представителите на институциите, които чрез въвличането им в дейността ще променят нагласите си към тях и ще бъдат ангажирани за съдействие, при необходимост при решаване на конкретни проблеми на представители на целевата група.
Програмата ще се осъществи с прякото участие на педагог от ВУИ – партньор по проекта и на менторския екип.
Основните методи, които дейността предполага са срещи-беседи с представители на публичните институции, участия в културни събития, предоставяне на информация и културни продукти. Дейността ще се изпълнява от наетия педагог и менторите.