Процедурата за подбор на Менторския екип ще бъде приложена, съобразно разработената методология. Ще бъде проведена широка информационна кампания, която ще включи разпространение на информационни брошури, чрез НПО и читалищата, които са членове на сдружението-кандидат; медийни публикации; 4 информационни срещи с потенциални кандидати. Чрез процедурата за подбор ще се сформира екип от 10 ментори, които са с безспорен обществен авторитет, силно мотивирани да работят за каузата и с възможности да отделят достатъчно време за ангажиментите си, в качеството си на ментори. След сформиране на екипа, менторите ще бъдат подготвени, чрез тридневен обучителен семинар, който ще се проведе изнесено, в подходяща хотелска база, чрез използване на интерактивни и практически насочени методи. Те ще бъдат запознати с методологията на подхода, с психологическата и поведенческа характеристика на момичетата от целевата група, ще повишат комуникативните си умения.
За изпълнение на дейността, ще бъдат разпространени 100 бр. информационни брошури, ще бъдат публикувани 2 медийни публикации, ще се проведат 4 информационни срещи. Чрез процедурата за подбор ще бъде сформиран екип от 10 ментори, които ще бъдат подготвени за робата с момичетата от целевата група, чрез участието им в тридневен изнесен обучителен семинар.
Дейността пряко се отнася до 10-те ментори, чрез които ще се въведе иновативния подход за работа и подкрепа на момичетата от целевата група, но индиректно от нея ще се възползват 20-те момичета от целевата група. Подборът на менторите ще бъде осъществен чрез прилагането на процедура, която ще бъде описана в методиката на модела „Менторско приобщаване“. Тя ще осигури прозрачност, достъпност, но и изисквания към кандидатите за ментори, гарантиращи висока степен на мотивация, личностни качества и постигане на планираните резултати.
Методите за сформиране на Менторския екип са прилагане на специално за целта разработена и приложена процедура за подбор и обучение за надграждане на знанията и уменията на избраните ментори за работа с целевата група. Подборът ще включи няколко етапа на провеждане, включително и интервю с кандидатите. Семинарното обучение ще използва интерактивни методи, подходящи за неформално образование на възрастни: презентации, дискусии, споделяне на опит, решаване на казуси, групова работа, ролеви игри.