В дейността ще се включат 10-те подготвени ментори. Всеки един ментор ще бъде пряко ангажиран с две от момичетата от целевата група. Те ще провеждат регулярни индивидуални срещи на територията на ВУИ. В рамките на посещенията, ще провеждат разговори и беседи, съвместни занимания, ще ги подкрепят в обучителния процес и бита, ще организират личните им празници. Така менторите ще въздействат върху нагласите и ценностните им ориентации. Поради това, че част от момичетата нямат семейства, те прекарват ваканциите във ВУИ. Затова, в периода на официалните ваканции менторите ще организират кратки няколкодневни семейни ваканции, през времето на които момичетата ще могат да посещават домовете на менторите и заедно със семействата им да имат своите организирани ваканционни дни. Тази дейност ще бъде съобразена с режима на ВУИ, поведението на момичетата от целевата група и всички необходими обстоятелства, даващи възможност за подобни отсъствия от ВУИ. Особено важен ангажимент на менторите и подкрепа на момичетата след прекратяване на престоя им, особено в случаите, в които са навършили пълнолетие и те остават сами. Дейността на менторите ще бъде подкрепяна от социален педагог и регулярни супервизии за повишаване ефективността на дейността им.
В резултат на дейността ще бъде въведен нов подход, който ще предостави подкрепа и възпитателна интервенция върху момичетата от целевата група не само по време на престоя им във ВУИ, но и след напускането му. След навършване на пълнолетие, тези момичета не могат да разчитат нито на семействата си, защото нямат такива, нито на институциите в които са били отглеждани, защото са пълнолетни, нито на създадени контакти в обществена среда, поради тоталната изключеност в която са живели през последните си години, изтърпявайки наказателната възпитателна мярка.
Резултатите са: сформиран 10-членен менторски екип, проведени 240 посещения и проведени индивидуални срещи с момичетата от целевата група, осъществени 40 семейни ваканции, осъществено посредничество за трудова заетост на част от тях.
Дейността се отнася за всички момичета настанени във ВУИ, с. Подем. Подбор няма да се наложи, защото дейността е насочена към цялата целева група.
Основният метод, който дейността предвижда е менторството, което ще подкрепи момичетата от целевата група, не само по време на престоя им във ВУИ, но то ще продължи създадените контакти и взаимоотношения, след излизането им на свобода. Поради липсата на семейства, които да им помогнат да се адаптират и реинтегрират след тригодишния им престой, техните ментори ще им посредничат за намиране на работа и битово устройване. Обучението е другият метод, който е ключов за успешното реализиране на дейността. То ще съдържа интерактивни подходи и техники, ще се опира на разработената методология за да подготви менторите за предстоящите им ангажименти. Дейността ще се подкрепя от психолог и социален работник, които ще осъществяват и периодичните супервизии на менторския екип. Предвидени са финансови средства за разработване на методологията, за информационната кампания, за обучението на менторите, за пътните им разходи до ВУИ за еднодневните срещи с момичетата и семейните ваканции.