Конференцията цели да представи публично резултатите от изпълнените проектни дейности пред представители на местната общност и заинетерсовани лица: институции, НПО, структури на местните власти, държавни и общински структури, ангажирани с решаване на проблемите на тези целеви групи. Ще бъдат поканени всички институции, с които са сключени споразумения за дългосрочно партньорства, представители на другите две ВУИ в страната, експерти в младежката работа, социалните дейности, психологията и педагогиката.Ще бъде разпространено книжното тяло, съдържащо методологията за прилагане на подхода МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ и резултатите от измерването на въздействието. В хода на конференцията ще бъдат обсъдени устойчивостта на дейностите на територията на ВУИ, с. Подем, разширяване на партньорствата и възможностите за мултиплициране от други институции. Ще бъдат привлечени медии, за широкото отразяване на резултатите от изпълнения проект.
В резултат на дейността ще бъде осигурена прозрачност на резултатите от изпълнението на проекта, споделен опит, промотиран иновативния подход, обсъдени срещнатите трудности и начините за тяхното преодоляване, разпространено книжното тяло съдържащо информация за подхода МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ и резултатите от него, ще бъдат мотивирани заинтересувани страни за прилагането му. Особено ценен резултат е разширяването на мрежата от партньорски институции и организации, осигуряващи устойчивостта и мултипликацията на подхода.
Дейността се отнася към заинтересовани организации и институции, структури на местните власти, към специалисти работещи по сходни теми с тази и близки до момичетата от ВУИ целеви групи, медии и др. За подбора на участниците ще бъде изготвен „дълъг“ списък от потенциални партньори и заинтересовани страни и в процеса на организация на събитието ще бъдат привлечени най-заинтересованите и мотивирани за участие.
Конференцията ще се проведе по метода „Конференция на бъдещето“. Той предполага кратки презентации и провеждане на структурирани дискусии и работа по групи, целта на които е да бъде възприета достатъчно точно информацията, провокирана активността на участниците и планиране, което да доведе до поемане на конкретни отговорности и ангажименти за прилагане на подхода. Конференцията ще се модерира от опитен модератор, който добре познава метода и ще предразположи всички участници към активно и конструктивно участие. Предвидени са: подходяща зала, техническо обезпечаване, модератор, работен обяд, материали за участниците, пътни разходи за участници от област Плевен.