Подходът МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ по своето съдържание е иновативен, особено за целевите групи, към когото е адресиран. Апробирането му на терен изисква обективно отчитане на резултатите от него, за да може да бъде предложен за мултиплициране от останалите ВУИ-та, от МКБППМН и институциите за подкрепа на деца и младежи в риск, отглеждани без семейства. За да бъде осъществено това измерване, ще бъде разработена методология, която да включи количествени и качествени индикатори, методите за измерване и оценка и разработване на доклад-анализ, който да съдържа резултатите от него. За целта ще ще бъдат наети експерти, които ще проведат изследването на терен в хода на изпълнение на проектните дейности. Заедно с методологията МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ, този доклад ще бъде издаден в книжно тяло, което ще бъде разпространено сред заинтерсовани страни по време на Конференцията на бъдещето и след приключване на проекта на институции и организации, мотивирани за прилагането му.
В резултат на дейността, ще бъдат изследвани и верифицирани реалните резултати от прилагане на подхода, ще бъде оценено въздействието върху целевата група от отделните му компоненти, ще бъде обобщен опита и анализирани ефектите от неговата апробация. Издаването и тиражирането на Методологията и резултатите от измерването на въздействието ще даде възможност за устойчивото му прилагане не само във ВУИ, с. Подем, но в други институции за деца и младежи отглеждани без семейна грижа.
Дейността се отнася за Менторския екип, сдружението-кандидат и неговия партньор и за институциите и НПО, които са заинтересовани от решаване на проблемите с реинтеграцията на деца и младежи от институциите, с девиантно поведение и противообществени прояви.
Индиректни ползватели на резултатите от дейността са самите деца и младежи, в чиято полза е разработената проектна идея и които ще се ползват от резултатите на практиката МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ.
Методите, които ще се използват са стандартни и утвърдени за измерването на въздействието от интервенции върху социално изключени групи. Измерването ще се осъществи по специално разработена методология, разработена за конкретния подход към целевата група и изследваща въздействието, чрез промяната на момичетата от целевата група – психологическа, конгнитивна, поведенческа. Инструментите ще бъдат традиционни: включено наблюдение, анкети за обратна връзка, дълбочинни интервюта, фокус-групи и др., които са адекватни за спецификата на изследваните лица и интервенции.
За изпълнението на дейността е необходим екип от експерти за разработване на методологията и осъществяване на измерванията, пътни разходи за посещенията им в с. Подем и от финансови средства за издаване на книжното тяло.